fbpx

Privacy policy

[SVK]

Cookies pravidlá  pre WERKEMOTION s.r.o. 

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je firma WERKEMOTION s.r.o., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 47178094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 99452/B.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese [email protected]m alebo písomnou formou  na adresu sídla spoločnosti.

3. Čo sú cookies ?

Súbor cookie sú malé textové súbory, ktoré sú sťahované do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, aby zefektívnili vašu skúsenosť..

Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

4. Ako používame súbory cookie ?

Naša stránka používa súbory cookie z dôvodov uvedených nižšie :

 • uchovanie vašich preferencií zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
 • uchovanie skutočnosti, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.

Vo väčšine prípadov neexistujú pre vypnutie  súborov cookie bez úplného zablokovania funkcií žiadne možnosti. Preto Vám odporúčame ponechať si  všetky súbory cookie, ak si nie ste istí , či sú pre Vás potrebné alebo nie.

Rovnako niektoré videá, ktoré môžu byť súčasťou našej stránky, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

Na základe informácií zo súborov cookies Vás vieme identifikovať a Vaše údaje z cookies priradiť k Vám ako konkrétnej osobe. Vzhľadom na to budeme tieto informácie z cookies získavať a takto získané osobné údaje spracúvať výlučne len na základe Vášho súhlasu.

5. Súbory cookies ukladá aj Google Analytics

Viac informácií tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

6. Ako kontrolovať súbory cookie ?

Podrobnosti o zmazaní a blokovaní cookies súborov  si môžete pozrieť na stránke aboutcookies.org

Zmazať môžete všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

7. Súhlas s používaním cookies?

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.Správu súborov cookies a príslušné povolenia si môžete nastaviť v každom internetovom prehliadači. Návod na úpravu nastavení pravidiel pre cookies v najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledujúcich stránkach:

Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Edge

8. V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom

 • práva na opravu,

 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

 • máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

 • právo na prenosnosť údajov

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy. Podľa zákona si môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení, alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať tiež.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Dôležité je tiež vedieť, že informácie, ktoré zverejní užívateľ, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

[ENG]

Cookie Policy for WERKEMOTION s.r.o. 

1. Identity and contact to the company

The operator, who processed personal information, is company WERKEMOTION s.r.o. , with seat in Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 47178094, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, section: Sro, insert no .: 99452 / B.

2. Contact information to responsible person of the company

Email contact to responsible person of the company is [email protected]m or you can contact him in written form in address of the company.

3. What are Cookies?

Cookies are tiny files that are downloaded to your computer or mobile phone to improve your experience. Thanks to this files web location can save information about your steps and preferences for a short time , so you dont have to write them in case of next visit again.

4. How we use Cookies?

Our  website uses cookies from different reasons detailed below:

 • save your preferences of view , for ex. settings of contrast color or font size
 • save your agree / not agree with our using of cookies on this web location

Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Likewise, some of the videos that may be part of our site use cookies to anonymous collection of statistics information about how you got there and which videos you’ve seen.

We may identify you based on cookie information your cookie data with you as a specific person. As a result, we will collect this cookie information and only process the personal data you have acquired based on your consent.

5. Cookies are saved also with Google Analytics – more information here:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Permission of using cookies is not necessary to good functioning of web location , but it brings better user experience to you. You can delete or block cookies. In this case can be a problem with this functioning of web location.

6. How to control Cookies?

For more details about deleting and blocking cookie files, please visit this web page: aboutcookies.org  

You can delete all cookies saved in your computer and set most browsers to prevent them from being saved. In this case, however, you may have to manually modify some settings for each site visit, and some services and features can not work very good.

7. Approval to using Cookies?

With your personal data, we will handle it responsibly and in accordance with valid European legislation.

Personal data is protected to the fullest extent possible using modern technologies that correspond to the level of technological development and the degree of risk of abuse. You can set cookies and permissions in each Internet browser.For instructions on editing cookie policy settings in the most commonly used Internet browsers, please visit the following pages:

Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Edge

8. In accordance with the processing and protection of your personal data, you have the following rights:

 • the right to require from the operator the access to your personal data

 • the right to repair,

 • the right to delete or restrict the processing of your personal data

 • you have the right to refuse to the processing of your personal data

 • the right to data portability

 • the right to revoke your consent to the processing of personal data at any time

 • the right to lodge a complaint to the supervisory authority

You can apply for your rights in writing at the operator’s address via an email address.By law, courts, law enforcement agencies or other authorities designated by law may request the necessary information too.

You have the right to file a complaint to the supervisory authority,which is the Office for Personal Data Protection. It is also important to know that the information posted by the user can be seen and saved by other users. Make sure to protect your privacy.

Transportation & Industrial design
2013-2019 © WERKEMOTION s.r.o.

[email protected]
+421 944 244 069

WERKEMOTION s.r.o.

 • IČO 47178094
 • DIČ 2023787425
 • IČ DPH SK2023787425
© 2013-2018 WERKEMOTION s.r.o. | www.werkemotion.com